Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Το έργο με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (ΦΕΚ 5961/22-11-2022, τροποποίηση ΦΕΚ 6457/Β/17.12.2022) αφορα? την επανακατα?ρτιση η?/και αναβα?θμιση των ψηφιακω?ν και «πρα?σινων» δεξιοτη?των ε?ως 150.000 εργαζομε?νων στον Ιδιωτικο? Τομε?α, με την παροχη? Προγραμμα?των Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης δια?ρκειας 80 ωρών και την πιστοποι?ηση των γνω?σεων, ικανοτη?των και δεξιοτη?των που θα αποκτηθου?ν.

Το ε?ργο υλοποιείται με τη διαδικασι?α της παροχη?ς Επιταγω?ν Κατα?ρτισης (Vouchers) προς τους ωφελου?μενους, οι οποι?οι επιλέγονται με?σω της δημο?σιας προ?σκλησης της ΔΥΠΑ.

Σκοπο?ς του ε?ργου ει?ναι η αναβα?θμιση των γνω?σεων, ικανοτη?των και δεξιοτη?των των εργαζομε?νων του Ιδιωτικου? Τομε?α συ?μφωνα με τις δεξιο?τητες που απαιτου?νται απο? τις συ?γχρονες τα?σεις στους χω?ρους εργασι?ας και η βελτι?ωση το?σο της παραγωγικο?τητας των ωφελουμε?νων εργαζομε?νων, ο?σο και η διατη?ρηση των θε?σεων εργασι?ας τους στο πλαι?σιο του Εθνικου? Σχεδι?ου Ανα?καμψης και Ανθεκτικο?τητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο/η κάθε ωφελούμενος/η έχει δικαίωμα να επιλέξει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμεί, από το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν εγκριθεί από τη ΔΥΠΑ ανάλογα με το εκπαιδευτικό του προφίλ.

Ο κα?θε καταρτιζο?μενος θα παρακολουθη?σει προ?γραμμα θεωρητικη?ς Κατα?ρτισης που αφορα? την ανα?πτυξη ψηφιακω?ν και «πρα?σινων» γνω?σεων, ικανοτη?των και δεξιοτη?των, συνολικη?ς δια?ρκειας 80 ωρω?ν. Η υλοποι?ηση των προγραμμα?των συνεχιζο?μενης επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης γι?νεται με την εφαρμογη? μεθο?δων μεικτη?ς μα?θησης (blended learning), δηλ. με δια ζω?σης και εξ αποστα?σεως συ?γχρονη και ασυ?γχρονη εκπαι?δευση.

Ειδικότερα, τα προγράμματα υλοποιούνται με 12 ω?ρες δια ζω?σης εκπαι?δευση και με τη με?θοδο της εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης (τηλεκατα?ρτιση), η οποι?α περιλαμβα?νει τουλα?χιστον 48 ω?ρες συ?γχρονη εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση και ε?ως 20 ω?ρες ασυ?γχρονη εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση. Η ημερη?σια δια?ρκεια της δια ζω?σης εκπαι?δευσης και της συ?γχρονης εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης δεν μπορει? να

υπερβαι?νει τις τε?σσερις (4) ω?ρες. Η καταληκτικη? ω?ρα της δια ζω?σης εκπαι?δευσης και της συ?γχρονης εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης δε θα πρε?πει να υπερβαι?νει τις 22:00.

Δεν επιτρε?πεται δια ζω?σης εκπαι?δευση και συ?γχρονη εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση τις Κυριακε?ς, καθω?ς και τις επι?σημες αργι?ες. Το κα?θε προ?γραμμα κατα?ρτισης, δια?ρκειας 80 ωρω?ν, θα πρε?πει να ε?χει ολοκληρωθει? το αργο?τερο σε δια?στημα 2 μηνω?ν.

Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα απουσιών έως 10% επί των ωρών σύγχρονης τηλεκατάρτισης και δια ζώσης κατάρτισης (δεν λαμβάνονται υπόψη οι ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για τον υπολογισμό του ορίου των απουσιών). Σε περίπτωση απουσιών προβλέπεται αντίστοιχη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας των ωφελούμενων. Απαγορεύεται η κατάρτιση παντός τύπου εντός ωραρίου εργασίας.

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από: α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά. β) Εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία, οι οποίες παρέχουν μέσω τρίτων φορέων διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωσης συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

 

 

Καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο έργο, γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr.

-------------------------------------------------

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Το έργο με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (ΦΕΚ 1446/Β/24.03.2022) προβλέπει την κατάρτιση έως 80.000 ωφελούμενων, μέσω των υποέργων 1 και 2 «Υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU". Ο/η κάθε ωφελούμενος/η έχει δικαίωμα να επιλέξει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμεί, από το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. ανάλογα με το εκπαιδευτικό του προφίλ.

Ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης πραγματοποιείται με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από: α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά. β) Εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία, οι οποίες παρέχουν μέσω τρίτων φορέων διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωσης συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

Καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα καταβληθούν από τον πάροχο κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο έργο, γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr.